"Cu noi cucereşti lumea afacerilor!"


Legislatie

Legi si ordine

Ghid de limbaj și imagine privind comunicare internă și externă pe baza principiului egalității de șanse și tratamentului între bărbați și femei
OME 6172 - Metodologie admitere scoala profesională 2023 - 2024 - Gazeta de Prahova
ORDIN Nr. 4.738/2022 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a XI-a seral, învățământ liceal - filiera tehnologică, cu structura anului școlar 2022-2023
ORDIN Nr.4.876/2022 privind aprobarea programului școala-pilot pentru unitățile de învățământ care organizează predare în sistem mixt, cu prezența fizică și online, pentru disciplina Informatica și TIC
ORDIN Nr. 5.241/2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023
ORDIN Nr. 5.243/2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățămâtul liceal pentru anul scolar 2023-2024
Calendar mobilitate 16 august - 02 septembrie 2022
Ordin 4138_2022 ROFUIP
Proiect România educată
OMEN 4831 - Cod etic al personalului didactic
Legea educației naționale (Legea nr. 1 / 2011)
Legea educației naționale actualizată
LEGE_544-2001_actualizata-aug2016
OMEN nr.5402/01.11.2018 - Calendarul etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul dual si invatamantul profesional pentru anul scolar 2019-2020
Ordin 3862_2019-Mobilitate personal didactic
Interdicții legate de operarea cu fondri ale elevilor și personalul din unitatea de învățămant
Ordin 5447_2020 - Interdictii legate de operarea cu fonduri a elevilor
Ordin 3238/2021
Legea 477/2004
Legea 251/2004
Legea 161/2003
Legea 115/1996
Legea 78/2000
Legea 571/2004
Legea 87/2006
Legea 198/2023
ORDIN nr. 6.223/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar
Ordinul M.E. nr. 6689/17.11.2023; Model de solicitare pentru învăţământul preuniversitar dual docx/pdf şi învăţământul profesional de stat docx/pdf.

Proceduri

OPIS Proceduri 2023
Procedura operațională privind admiterea la scoala profesională 2024
Procedura operațională privind delegarea atribuțiilor
Procedura operațională privind managementul burselor școlare
Procedura operațională pentru accesul elevilor și a personalului în unitatea de învățământ 2023
Procedura operatională pentru accesul în unitatea de învățământ al persoanelor din afara acesteia
Procedura de desfasurare on-line a sedintelor consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
Procedura pentru mentinerea starii de siguranta, pentru prevenirea, monitorizarea, combaterea fenomenului de violenta si de segregare scolara
Procedura pentru prevenirea coruptiei si promovarea integritatii in unitatile de invatamant preuniversitar
Procedura pentru respectarea legislatiei generale si specifice in aplicarea sanctiunilor personalului didactic, didactic auxiliar si de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar
Procedura privind organizarea examenelor de diferente pentru transferul elevilor
Procedura privind transferul elevilor și susținerea examenului de diferentă
Procedura operationala admitere in invatamantul profesional de stat
Procedura de evaluare elevi
Procedura privind asigurarea legalității și transparenței actului decizional
Procedura de sistem gestionarea si solutionarea cererilor
Procedura operationala privind transmiterea documentelor intocmite la inspectiile de specialitate
Procedura operationala privind securitatea si sanatatea in munca
Procedura operationala consiliere elevi
Procedura de evaluare anuala a personalului didactic si didactic auxiliar
Procedura de evaluare directori/directori adjuncți
Procedura operațională privind monitorizarea proiectelor educaționale cu finanțare europeană
Procedura operatională privind transmiterea documentelor întocmite la inspecțiile de specialitate în vederea completării dosarelor de înscriere pentru examenele de definitivat și grade didactice
Procedura privind reviziunea unor documente de numire/transfer/repartizare
Procedura operațională anticorupția
Procedura operațională privind accesul personalului școlii și al elevilor în unitatea școlară și de stabilire a măsurior de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
Procedura operațională semnalarea neregularităților
Procedura operațională privind organizarea și conducerea contabilității
Procedura operatională privind înscrierea și admiterea în clasa a XI-a, învățământ liceal seral
Procedura operatională regimul manualelor școlare în învățământ preuniversitar
Procedura pentru constituirea claselor de turism si alimentatie clasa a IXa 2023-2024
Procedură pentru constituirea claselor de turism și alimentație clasa a X-a 2023-2024
Procedură operațională de preselecție pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani
Procedură operațională admitere în învățământul profesional de stat

Regulamente

1. ROFUIP
2. Regulament intern al C.E.V.M.
3. Anexe Regulament intern al C.E.V.M.
4. REGULAMENTUL - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A C.E.V.M.
5. Statutul elevului
6. Codul muncii
7. Contract colectiv de muncă
8. Regulament de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual
9. Regulament-cadru pentru ocuparea posturilor contractuale vacante
10. Regulament de ordine interioară
11. ROI Internat și Cantină CEVM
12. Codul conduita al elevilor

Strategia Națională Anticorupție

Documente ce susțin strategia anticorupție:

Plan de integritate 2021-2025
Raport cu privire la gradul de realizare a măsurilor propuse prin planul de integritate 2021-2025
Procedura pentru prevenirea coruptiei si promovarea integritatii in unitatile de invatamant preuniversitar
Index legislativ pe teme anticorupție
HG 583 din 2016 - Strategia Națională Anticorupție
HG 599 din 2018 - Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție și a incidentelor de integritate
Plan de integritate 2016-2020
Ordin 600/2018
Codul de etică